Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation
Doelstelling
Het verwerven, beheren, conserveren, archiveren en tentoonstellen van kunst en kunstcollecties, teneinde dit belangrijke erfgoed voor het nageslacht te behouden. Haar doel tracht de Frans & Kapma Foundation te bereiken door het organiseren van exposities, culturele (kunst)bijeenkomsten en -manifestaties. Zo wordt in Huis Dorth een collectie schilderijen permanent tentoongesteld, die voor groepen op afspraak te bezichtigen is.

Activiteiten sinds de oprichting:
  • De oprichting van de stichting op 21 juli 2009 werd ingeluid met een 'literair concert met kunstexpositie' onder leiding van Dr. Jan Terlouw en het Orion Ensemble. De burgemeester van Lochem heette de 200 bezoekers welkom.
  • In de jaren daarna is in een vijfkoppige werkgroep onderzocht waaraan een toekomstig kunstmuseum in een vrijkomend erfgoedpand zou moeten voldoen. Bovendien is een omvangrijk archief over beeldend kunstenaars aangelegd.
  • Van mei t/m september 2013 heeft de Frans & Kapma Foundation in samenwerking met de Stichting Nagelhout Collectie de expositie 'Mensenkinderen' georganiseerd in de Nagelhoutzaal van het 'Kulturhus' te Holten. De gratis toegankelijke expositie is door meer dan 2500 mensen bezocht en kreeg veel positieve reacties en publiciteit, o.a. van RTV Oost en TV Gelderland.
  • De provincie Gelderland heeft de Frans & Kapma Foundation voor de periode 2013-2016 aangewezen als 'partner' om mee te denken over activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.
  • Via digitale nieuwsbrieven en de website zijn de activiteiten gecommuniceerd aan een uitgebreide groep belangstellenden. Frequent krijgt de foundation verzoeken om informatie uit binnen- en buitenland over kunst en kunstenaars.
  • Zo is de Frans & Kapma Foundation in contact gekomen met erfgenamen van overleden kunstenaars met de concrete vraag om de nog aanwezige kunstcollecties te beheren en te exposeren. Om dat te verwezenlijken is de culturele ANBI status aangevraagd, waarvoor de bestuurssamenstelling begin 2015 is gewijzigd.
  • Meer details: zie 'Activiteiten'.
Samenstelling bestuur sinds 1 januari 2015:
Dhr drs. E.J.A.F. van Buul (voorzitter)
Mw E.A. Frans - Kapma (secretaris/penningmeester)
Mw A. Roekevisch - Klein Braskamp (lid)
De bestuursleden ontvangen geen beloning. De Frans & Kapma Foundation werkt uitsluitend met enthousiaste, maar onbezoldigde vrijwilligers.

Beleidsplan 2017:
Inventarisatie van de collectie aquarellen van Ap Dekkers – door de erflaters aan de Frans & Kapma Foundation geschonken - is gebeurd. De werken zijn deels ingelijst en worden zorgvuldig beheerd op het adres van de stichting, waar de werken in een rouleringssysteem worden geëxposeerd.

Financiële zaken:
De stichting staat financieel op eigen benen, zonder overheidssubsidie. Haar inkomsten verkrijgt ze uit donaties, schenkingen en legaten en door de bijdrage van deelnemers aan de rondleidingen in Huis Dorth; de inkomsten worden volledig aangewend om de doelstellingen te realiseren. Alles nadrukkelijk met uitsluiting van winstoogmerk.

RSIN/fiscaal nummer: 82.10.47.036
Inschrijving Kamer van Koophandel nummer: 08.20.2573 (23-7-2009)
Bankrelatie: Rabobank, rekeningnummer: NL97 RABO 0308 5728 66

Jaarverslag 2015 [pdf]   Jaarverslag 2016 [pdf]